tel.: +48 662 186 216 | e-mail: handlowy@cosiw.pl | sklep: sklep.cosiw.pl

Szkolenia

SZKOLENIA SEP

Na szczeblu centralnym szkolenia organizuje Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP. Wszystkie szkolenia zakończone są egzaminem państwowym przed Komisjami Kwalifikacyjnymi w zakresie Eksploatacji (E) i Dozoru (D), o których mowa w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., uprawniającymi do pracy z urządzeniami, instalacjami oraz sieciami, w tym (...)

  Grupa G1: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, w tym:
 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
 • urządzenia elektrotermiczne,
 • urządzenia dla elektrolizy,
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 • elektryczna sieć trakcyjna,
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń
 • urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1 – 9,
 • urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia,
 • urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic,
  Grupa G2: urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne, w tym:
 • kotły parowe oraz wodne na paliw stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW,
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1 – 9,
 • urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia,
 • urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic,
  Grupa G3: urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe, w tym:
 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu
 • ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego,
 • odazotownie, mieszalnie,
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
 • turbiny gazowe,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1 – 9.

Zasadnicza oferta szkoleniowa COSiW dotyczy szkoleń w zakresie urządzeń, instalacji i sieci, o których mowa w art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 775, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 oraz z 2003 r. Nr 129, poz. 1184 i z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP jest instytucją szkoleniową zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00386/2005. Zakład Szkolenia Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw SEP ma status placówki kształcenia ustawicznego i jest zarejestrowany w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO 266305.

Szkolenia organizowane przez Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP spełniają warunek szkoleń organizowanych przez podmioty posiadające akredytację w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019, poz. 1148 z późn. zm.) i na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 c) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019, poz. 1751 z późn. zm.), są zwolnione z podatku VAT.


 • szkolenia (kursy dokształcające, seminaria, itp.) z obszaru elektryki oraz dziedzinach z nią związanych,
 • działalność wydawniczą w zakresie książek naukowych, technicznych, podręczników, poradników, informatorów oraz czasopism technicznych,
 • przygotowywanie, opracowywanie i wydawanie prenorm SEP, norm SEP oraz komentarzy do norm,
 • organizowanie narad, konferencji, odczytów, targów i wystaw,
 • usługi poligraficzne - COSiW SEP przyjmuje do wykonania wszelkie zamówienia na usługi poligraficzne: skład, druk, oprawa, wydawnictw zwartych, czasopism, ulotek, folderów i innych.
Pokaż więcej

EGZAMINY SEP

Egzaminy

Świadectwo kwalifikacyjne E dotyczy osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz osób wykonujących prace eksploatacyjne w zakresie: obsługi, konserwacji, remontu, montażu i kontrolno-pomiarowym - §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 oraz z 2003 r. Nr 129, poz. 1184 i z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Świadectwo kwalifikacyjne D dotyczy osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace eksploatacyjne w zakresie: obsługi, konserwacji, remontu, montażu i kontrolno-pomiarowym oraz osób na stanowiskach pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - §5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 oraz z 2003 r. Nr 129, poz. 1184 i z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Wydanie świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się urządzeniami, instalacjami i sieciami na stanowisku eksploatacji (E) i/lub dozoru (D), następuje po sprawdzeniu posiadania kwalifikacji przed 101. Komisjami Kwalifikacyjnymi, działającymi przy Biurze SEP i w poszczególnych oddziałach na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 oraz z 2003 r. Nr 129, poz. 1184 i z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Cena za egzamin stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na podstawie § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003, Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

ROZWIŃ

Wydawnictwa

Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw jest agendą SEP realizującą od 1960 roku zadania statutowe Stowarzyszenia w zakresie organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowej, ze szczególnym uwzględnieniem dokształcania i doskonalenia kadr technicznych.


Działalność COSiW obejmuje:
 • szkolenia (kursy dokształcające, seminaria, itp.) z obszaru elektryki oraz dziedzinach z nią związanych, działalność wydawniczą w zakresie książek naukowych, technicznych, podręczników, poradników, informatorów oraz czasopism technicznych,
 • przygotowywanie, opracowywanie i wydawanie prenorm SEP, norm SEP oraz komentarzy do norm, organizowanie narad, konferencji, odczytów, targów i wystaw.
 • usługi poligraficzne - COSiW SEP przyjmuje do wykonania wszelkie zamówienia na usługi poligraficzne: skład, druk, oprawa, wydawnictw zwartych, czasopism, ulotek, folderów i innych.
Pokaż więcej

Sklep internetowy COSiW

www.sklep.cosiw.pl

Kontakt

Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP; ul. Świętokrzyska 14; 00-050 Warszawa


Tel. Kom.: +48 662 186 216
ul. Świętokorzyska 14
00-050 Warszawa


Dział Szkolenia
Tel. Kom.: +48 662 186 216
ul. Świętokorzyska 14
00-050 Warszawa


Dział Wydawnictw
tel. kom.: +48 662 186 216
e-mail: handlowy@cosiw.pl
ul. Świętokorzyska 14
00-050 Warszawa


Redakcja i Zakład Wydawniczy „Energetyka”
Iwona Gajda
Tel.: +48 32 257 87 85
Tel. Kom.: +48 608 151 859
E-mail: redakcja@elektroenergetyka.pl
ul. Henryka Jordana 25
40-056 Katowice


Redakcja i Zakład Wydawniczy „INPE”
Arkadiusz Prokop
Tel.: +48 44 633 33 55
Tel. Kom.: +48 793 008 310
E-mail: biuro.redinpe@poczta.neostrada.pl
ul. Czapliniecka 96
97-400 Bełchatów